Extreme Kites: Joe Hadzicki flies a Revolution kite while flying